Mercedes-Benz logo
Groep VDH logo

Privacy statement.

Algemeen

Groep VDH waardeert uw bezoek aan onze website (www.groepvdh.be) en dankt u voor uw interesse in onze producten. Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van het gebruik van onze website en de diensten die daarmee verband houden. Deze verwerkingen worden steeds uitgevoerd door Groep VDH als verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd te 2200 Herentals, Toekomstlaan 1 met ondernemingsnummer BE0476.310.184.

Uw privacy is belangrijk voor ons en wij willen dat u zich ervan verzekerd voelt dat wij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan wanneer u onze site bezoekt. De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens is voor ons van groot belang en we houden hiermee bij al onze activiteiten rekening. We verwerken persoonsgegevens die bij het bezoek aan onze website worden verzameld volgens de richtlijnen betreffende de gegevensbescherming van het land waarin de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke afdeling is gevestigd. Het beleid van Mercedes-Benz aangaande gegevensbescherming is voor het overige gebaseerd op de voor ons geldende richtlijn aangaande gegevensbescherming.

Meer informatie over Mercedes-Benz Data Protection Policy: https://group.mercedes-benz.com/documents/company/other/mercedes-benz-dataprotectionpolicy-en.pdf

Onze aanwijzingen met betrekking tot de gegevensbescherming voor het gebruik van onze websites en de richtlijn inzake gegevensbescherming van Daimler AG gelden niet voor uw activiteiten op de websites van sociale netwerken of andere aanbieders die u via de links op onze websites kunt bereiken. Informeer u op de websites van deze aanbieders over hun gegevensbeschermingsbeleid.

Deze Privacyverklaring was laatst bijgewerkt op 17 mei 2023. Groep VDH behoudt zich het recht om deze Privacyverklaring naar eigen goeddunken aan te passen. Het zal de bezoekers hier ook steeds van op de hoogte brengen.

Persoonsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, slaan wij bepaalde gegevens over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, de datum en het tijdstip van uw bezoek, de toegangsstatus (bijv. of u een website kon oproepen of een foutmelding kreeg), het gebruik van functies van de website, de eventueel door u ingevoerde zoektermen, de frequentie waarmee u afzonderlijke websites oproept, de benaming van opgeroepen bestanden, de overgedragen hoeveelheid data, de website vanwaar u op onze website terecht bent gekomen en de website die u vanaf onze website bezoekt, ongeacht of u de links op onze website aanklikt of direct een domein in het invoerveld van hetzelfde tabblad (of hetzelfde venster) van uw browser invoert waarin u onze website hebt geopend. Bovendien slaan wij om veiligheidsredenen, met name ter voorkoming en herkenning van aanvallen op onze website of pogingen tot bedrog, gedurende een periode van zeven dagen uw IP-adres en de naam van uw internetprovider op. Andere persoonsgegevens slaan wij alleen op wanneer u ons deze gegevens bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een contactformulier, een enquête, een prijsvraag of de afwikkeling van een contract meedeelt. In deze gevallen slaan wij de gegevens ook alleen op, voor zover wij dit op basis van een door u verleende toestemming of overeenkomstig de geldende juridische voorschriften (meer informatie hierover vindt u hieronder in het gedeelte 'Juridische grondslagen van de verwerking') mogen doen. U bent noch wettelijk noch contractueel verplicht om uw persoonsgegevens over te dragen. Het is echter mogelijk dat bepaalde functies op onze website afhankelijk zijn van de overdracht van persoonsgegevens. Wanneer u er in deze gevallen voor kiest om uw persoonsgegevens niet over te dragen, kan dit ertoe leiden dat bepaalde functies niet of slechts beperkt beschikbaar zijn.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens? Groep VDH gebruikt uw persoonlijke gegevens voor de technische administratie van de website, voor klantadministratie en voor marketingdoeleinden. Zo verwerken wij uw vraag via de contactformulieren van onze website per mail, telefonisch of via sociale media om een antwoord te kunnen bieden op uw vragen.

We gebruiken uw gegevens daarnaast graag om u over onze producten, diensten en promoties te informeren en eventueel uw mening hierover te vragen. Deelname aan dergelijke enquêtes is uiteraard vrijwillig. Indien u hieraan niet wilt meewerken, kunt u ons dit laten weten zodat we uw gegevens kunnen blokkeren. Meer informatie kunt u vinden op de desbetreffende website.

Op onze website kunt u zich inschrijven voor onze periodieke nieuwsbrieven. De gegevens die worden verstrekt bij inschrijving voor de nieuwsbrief worden, voor zover u niet akkoord gaat met enig verder gebruik, alleen gebruikt om de nieuwsbrief toe te sturen. U kunt zich te allen tijde van deze communicatie afmelden met behulp van de betreffende afmeldmogelijkheid in de nieuwsbrief.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Enkel werknemers, medewerkers en bestuurders/zaakvoerders van Groep VDH hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden.

Daarnaast heeft ook de invoerder in België, Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV, met maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Tollaan 68, RPR Brussel, met KBO nummer 0419.946.355 en de fabrikant, Daimler AG, Herr Dr. Joachim Rieß HPC G353, 70546 Stuttgart, Duitsland, toegang tot de gegevens die nodig zijn voor de opvolging van offertes, bestellingen, leveringen, onderhoud, bijstand bij afhandeling van da garantie wanneer u wenst beroep te doen op de garantie op uw voertuig en wisselstukken, bijstand aan de MB Dealer m.b.t. eventuele klachten en bij de dienstverlening na verkoop, of bijstand met het oog op eventuele terugroepacties. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens maakt de MB Dealer ook gebruik van het IT platform van Mercedes België en Daimler. Wij kunnen ook beroep doen op andere dienstverleners die namens ons uw gegevens verwerken zoals ICT-providers, reclameagentschappen en call centers.

Groep VDH werkt samen met Sharpspring, de gegevensverwerking hiervan vindt plaats buiten de EU, maar zijn onderworpen aan het EU-US Privacybeleid. Zij zullen het nodige doen om uw persoonsgegevens ook buiten de EU adequaat te beschermen.

Ten slotte zullen wij uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier bezorgen aan derden, tenzij dit wettelijk vereist is of tenzij u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als dit nodig is voor de doeleinden omschreven in deze Privacyverklaring of als u uw toestemming voor de verwerking intrekt. In dit geval zullen wij het nodige doen om de verwerking van uw persoonsgegevens zo snel mogelijk stop te zetten.

Verwijdering van uw persoonsgegevens.

Uw IP-adres en de naam van de internetprovider, die wij alleen om veiligheidsredenen opslaan, worden na zeven dagen verwijderd. Uw persoonsgegevens worden bovendien verwijderd, zodra het doeleinde waarvoor wij de gegevens hebben verzameld en verwerkt, komt te vervallen. Gegevens worden alleen langer dan deze periode opgeslagen wanneer dit overeenkomstig de wetten, verordeningen of andere rechtsnormen van de Europese Unie of een lidstaat van de Europese Unie, waaraan wij onderworpen zijn, noodzakelijk is.

Rechten van betrokkenen
a. Als persoon die betrokken is bij de gegevensverwerking, hebt u het recht op informatie (art. 15 AVG), correctie (art. 16 AVG), verwijderen van gegevens (art. 17 AVG), beperking van de verwerking (art. 18 AVG) en overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG).

b. Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde te herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens tot de herroeping wordt niet aangetast door de herroeping. Ook de verdere verwerking van deze gegevens op basis van een andere juridische grondslag, bijvoorbeeld voor het vervullen van wettelijke verplichtingen (vgl. het gedeelte 'Juridische grondslagen van de verwerking'), blijft onverlet.

c. Recht van bezwaar
U hebt het recht, om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, om te allen tijde tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens die op grond van art. 6 lid 1 e) AVG (gegevensverwerking in het openbaar belang) of art. 6 lid 1 f) AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) plaatsvindt, bezwaar te maken. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens alleen verder verwerken, voor zover wij daarvoor dwingende gegronde redenen kunnen aantonen die boven uw belangen, rechten en vrijheden gaan, of voor zover de verwerking dient voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten.

d. Wij verzoeken u uw bezwaren of verklaringen, indien mogelijk, kenbaar te maken via het contactadres hieronder: GDPR@groepvdh.be

e. Wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wettelijke voorschriften, hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen bij een bevoegde, toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, zoals bijvoorbeeld de Gegevensbeschermingsautoriteit (art. 77 AVG).